Bể ổn nhiệt 25 lít As One - Nhật Bản - Công ty Nam Phong -NPSC.VN

Bể ổn nhiệt 25 lít As One – Nhật Bản

Water Bath

HSX: AS ONE – Nhật Bản

Model : ED-2