Chuẩn độ nhớt Conostan - Dung dịch chuẩn phân tích hóa dầu -NPSC.VN

Dung dịch chuẩn độ nhớt Conostan

Dung dịch chuẩn độ nhớt của Conostan cung cấp cả hai thang đo tiêu chuẩn là độ nhớt động học và độ nhớt động lực. Tiêu chuẩn quốc gia theo các phương pháp ASTM & IP. Độ nhớt động tiêu chuẩn ASTM D 445/446 và ISO 3104/3105, ISO / IEC 17025 và có liên kết chuẩn NIST.