mega888 Chuẩn ChemService Mỹ - Chuẩn phân tích - Chuẩn sắc ký

Chuẩn ChemService

Chemservice là nhà sản suất chất chuẩn đạt tiêu chuẩn ISO Guide 34:2009, ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2008. Hơn 95% sản phẩm của Chemservice có độ tinh khiết trên 98%.