Dung dịch chuẩn ICP AAS có sẵn - 100ml 1000ppm | NPSC.VN

Dung dịch chuẩn ICP AAS có sẵn

Các dung dịch chuẩn AAS và ICP của Merck được với đóng gói 100ml và 500ml, nồng độ 1000mg/L.